ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Справжня оферта (далі іменована за текстом «Оферта») визначає порядок надання
доступу до інформаційних матеріалів (Тренінгу) від ФОП Харченка Дарини Вікторівни та надання ряду послуг Виконавцем Користувачеві, а також взаємні права, обов’язки та порядок взаємин між Харченко Дариною Вікторівною, ім’я «Виконавець», яка публікує
Оферту на сайті https://harchenko.com.ua/ Споживачем послуг, іменованим надалі
«Користувач», який прийняв (акцептував) пропозицію (Оферту) про укладання цього
Договору.

Загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією https://harchenko.com.ua/ далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним
способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://harchenko.com.ua/ (далі – Інтернет-сайт).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт
оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі
значення:

 • «Товар» – “Тренінг з перепрошивки мислення”
 • «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб
  для презентації або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної
  угоди.
 • «Продавець» – компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених
  нижче.
 • «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під
  час розміщення замовлення та здійснення оплати.
  Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець
зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

 • Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на
Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (по
телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної
моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.
Порядок оплати замовлення
На рахунок за допомогою Wayforpay

5.1. Оплата здійснюється перед наданням доступу до матеріалів тренінгу у розмірі 100% за безготівковий розрахунок у гривнях.

5.2. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати
замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Після здійснення оплати Покупцю надається доступ до матеріалів тренінгу.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:
– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі
порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • Оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов
цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством
України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення
  замовлення;
 • за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що
  відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до
  мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та
  паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно
несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її
логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам,
державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способом.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей
виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни
до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті
https://harchenko.com.ua/

9.2. Інтернет-сайт створено для організації дистанційного способу проходження
тренінгу через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на
збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну
згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію”

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та
ін.

Порядок повернення коштів

10.1. Повернення коштів Інтернет-сайтом здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення коштів здійснюється в 100% розмірі за умови запиту повернення до
початку тренінгу (22 грудня 2023 року).

10.3. За запитом повернення коштів Покупцем після початку тренінгу (23 грудня 2023
року) не проводиться.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «https://harchenko.com.ua/» на офіційному
інтернет-сайтах (https://harchenko.com.ua/) має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет-платформою ФОП та юридичним особам для реалізації товару.